Podwójny jubileusz.

25 września br. jubileusz 70. urodzin obchodził dr inż. Józef Rafa – zasłużony nauczyciel akademicki Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT. Jubileusz ten zbiegł się z 50. rocznicą rozpoczęcia przez dr. inż. Józefa Rafę studiów w naszej Alma Mater. W 1962 r., a więc 50 lat temu, Józef Rafa, po maturze, zdaniu egzaminu do Wojskowej Akademii Technicznej i odbyciu „praktyki” w jednostce radiolokacyjnej, rozpoczął studia na Wydziale Elektroradiotechnicznym. Po pierwszym semestrze i zdanym egzaminie konkursowym kontynuował studia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej na kierunku fizyka techniczna. Był studentem płk. prof. Sylwestra Kaliskiego, opiekunem jego grupy szkoleniowej był kpt. dr inż. Edward Włodarczyk. Pracę dyplomową pt. „Przenikanie ciśnienia fali uderzeniowej wybuchu jądrowego w głąb ośrodka” wykonał pod kierunkiem płk. prof. E. Włodarczyka. Jako mgr inż. specjalności elektronika kwantowa ciała stałego, w 1969 r. rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki i Fizyki Technicznej u gen. prof. Sylwestra Kaliskiego na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej, którego komendantem był płk prof. Edward Włodarczyk.

 

Dr inż. Józef Rafa przez 23 lata zajmował się zagadnieniami propagacji i oddziaływania fal w ośrodkach ciągłych w zespole kierowanym przez gen. prof. E. Włodarczyka oraz w Zakładzie Materiałów wybuchowych i Fizyki Wybuchów. W tym czasie opublikował kilkanaście prac i wiele referatów naukowych oraz obronił pracę doktorską pt. „Wybrane przestrzenne problemy propagacji fal”. Uczestniczył w wielu pracach dotyczących obronności kraju, wynikiem których jest m.in. Poradnik konstruktora obiektów fortyfikacyjnych. Aktywnie uczestniczył w wielu pracach naukowo-badawczych na wszystkich wydziałach Wojskowej Akademii Technicznej. W 1992 r., po reorganizacji wydziałów w Akademii, rozpoczął pracę na Wydziale Cybernetyki. W nowo tworzonym Instytucie Matematyki i Badań Operacyjnych, z rekomendacji szefa Instytutu dr. hab. n. mat. inż. Jerzego A. Gawineckiego został kierownikiem Zakładu Matematyki Stosowanej. Jednocześnie pełnił dodatkowe nieformalne funkcje wspomagające kierowanie Instytutem. Dr inż. J. Rafa w dalszym ciągu rozwijał działalność naukową w zakresie matematycznej teorii termo-lepko-sprężystości. Rozwinął i zmodyfikował nowatorską metodę rozwiązywania zagadnień propagacji fal: mechanicznych, termicznych, termomechanicznych i elektromagnetycznych nazywaną metodą Cagniarda–de Hoopa. We współpracy z prof. Jerzym Gawineckim rozwiązał wiele ważnych problemów z teorii pól sprzężonych termomechanicznych w nowym ujęciu falowej propagacji ciepła. Wyniki były przedstawione na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. w Zurichu, Karlsruhe, Darmstadt, Luksemburgu, gdzie zyskały uznanie oraz zostały opublikowane. Rezultaty te dotyczą m.in. kwestii istnienia nowych rodzajów fal w ośrodkach hiperbolicznych termosprężystych oraz termicznych fal uderzeniowych w nieliniowej hiperbolicznej termosprężystości.

Dr inż. J. Rafa wyznaczył uogólnione rozwiązania zagadnienia opisującego efekt Dopplera, które stało się podstawą wniosku patentowego dotyczącego „Lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego za pomocą efektu Dopplera” i jest wykorzystywane w pracach prowadzonych m.in. na Wydziale Elektroniki.

Dr inż. Józef Rafa współpracuje naukowo z Akademią Marynarki Wojennej, Politechniką Śląską, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, gdzie od kilku kadencji jest również członkiem Rady Naukowej. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Opracował ponad 100 prac naukowych, referatów i sprawozdań z badań naukowych. Jest jedynym z kilku żyjących „ostatnich Mohikanów” z tzw. „kuźni” gen. dyw. prof. S. Kaliskiego. Dr inż. J. Rafa posiada również bogatą działalność dydaktyczną. Przeprowadził kilka tysięcy godzin dydaktycznych z przedmiotów: teoria drgań, mechanika ośrodków ciągłych, metody matematyczne fizyki, wybrane zagadnienia propagacji fal i metody ich rozwiązywania oraz matematyka, na studiach dziennych, zaocznych i doktoranckich.25 września 2000 r. dr inż. J. Rafa, w wyniku osiągnięcia wieku emerytalnego, w stopniu pułkownika zakończył służbę żołnierza zawodowego. Przez kilka kadencji był członkiem Senatu Wojskowej Akademii Technicznej oraz członkiem Kapituły WAT ds. Godności Honorowych. Obecnie pełni obowiązki przewodniczącego Kapituły ds. Godności Honorowych na Wydziale Cybernetyki.

25 września br. dr inż. Józef Rafa ukończył 70 lat i nadal pracuje w Instytucie Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT. Jest pracownikiem szanowanym i cieszącym się zaufaniem zarówno kolegów, jak i przełożonych. Potrafi umiejętnie łączyć cechy współtowarzysza w trudnych chwilach oraz naukowca. Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne dr inż. J. Rafa został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotymi Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju i Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Otrzymał również medal Edukacji Narodowej, Złoty Medal Zasłużony dla Energetyki, Złoty Medal za Zasługi dla WAT oraz tytuł Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego WAT. Wyróżniony również trzema nagrodami Rektora WAT.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.