2008

2008

I) Autorstwo publikacji w czasopiśmie wyróżnionym w JCR według listy A ministra właściwego do spraw nauki

 1. Cezary Ziółkowski, Józef Rafa, Influence of transmitter motion on received signal parameters – Analysis of the Doppler effect, Wave Motion, Vol. 45, No 3, 2008, pp. 178-190, poz. 7437
 2. Włodzimierz Domański, Propagation and interaction of weakly nonlinear elastic plane waves in a cubic crystal, Wave Motion 45, pp. 337-349, 2008, poz. 7437
 3. Francisco Javier Serrano, Esther Ruiz de Sola, Marek Kojdecki, Jose Maria Amigo, Javier Alarcon (Uniwersytet w Walencji), Mechanism of formation of TiO2 –Doped Mullites from heated Single-Phase Gels investigated by structural and microstructural parameters, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 91 , No 11, pp. 3522-3529, 2008, poz. 4812
 4. Józef Ignaczak, Włodzimierz Domański, Nonlinear hyperbolic rigid heat conductor of the Coleman type, Journal of Thermal Stresses, 31, pp. 416-437, 2008, poz. 4928
 5. Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Strong solvability of 3-D Cahn-Hilliard system in elastic solids, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 31, 2008, pp. 879-914, poz. 5275
 6. J. Kedzierski, M.A. Kojdecki, Z. Raszewski, J. Rutkowska, W. Piecek, P. Perkowski, J. Zieliński, E. Miszczyk, Study of anchoring characteristics and splay-bend elastic constant based on experiments with non-twisted nematic liquid crystal cells, OPTO-ELECTRONICS REVIEW (Journal of the Association of Polish Electrical Enginieers), Vol. 16, No 4, 2008, pp.390-394, poz. 5864
 7. Marcin Kontak, Janusz Szmidt, Nonlinearity of the round function, Control and Cybernetics, Vol 36, No 4, 2007, pp.1037-1044, poz. – 1766
 8. Florian Mendel, Norbert Pramstaller, Christian Rechberger (Institute for Applied Information Processing and Communications (IAIK), Graz University of Technology (Austria), Marcin Kontak, Janusz Szmidt, Cryptanalysis of the GOST Hash Function, Lecture Notes in Computer Science LNCS 5157, pp.162-178, wyd. Springer, 2008, poz. 5124
 9. Krystyna Jaworska, Modelling of Short Term Interest Rate Based on Fractional Relaxation Equation, Acta Physica Polonica A, Vol. 114, No 3, 2008 pp. 613-618, poz. 112
 10. W. Zajączkowski, Some global regular solutions to Navier-Stokes equations, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 30, pp. 123-151 poz. 5275
 11. J. Renclawowicz, W. Zajączkowski, Large time regular solutions to the Navier-Stokes equations in cylidrical domains, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Journal of the Juliusz Schauder Center, Vol. 32, 2008, pp. 69-87, poz. 7232,

II) Autorstwo publikacji w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub krajowym wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki na liście B

 1. Zenon Kosowski, Global existence of weak solutions to the Fried-Gurtin model of phase transitions, Applicationes Mathematicae 34, 4, 2007, pp. 413-430, poz. 101
 2. Józef Kołakowski, Jarosław Łazuka, The Cauchy problem for the system of partial differential equations describing nonsimple thermoelasticity, Applicationes Mathematicae, 35,1, 2008, 97-105, poz. 101
 3. Jerzy Gawinecki, Piotr Kacprzyk, Blow-up of the solution to the initial-value problem in nonlinear three-dimensional hyperelasticity, Applicationes Mathematicae, 35, 2, pp. 193-208, 2008, poz. 101
 4. Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Measure-valued solutions of a heterogeneous Cahn-Hilliard system in elastic solids, Colloquium Mathematicum, Vol. 112, no 2, 2008, pp.313-334, poz. 198
 5. Irena Pawłow, Wojciech Zajączkowski, Global existence and uniqueness of weak solutions to Cahn-Hilliard-Gurtin system in elastic solids, Parabolic and Navier-Stokes Equation, Banach Center Publications, (wyd. IM PAN), Vol. 81, 2008, pp. 337-368, poz. 142
 6. Leszek Baranowski (Instytut Elektromechaniki WAT), Marek Andrzej Kojdecki: Zagadnienie odwrotne balistyki zewnętrznej i algorytm wyznaczania parametrów modeli ruchu pocisków artyleryjskich; Biuletyn WAT LVI (2007), 167-186, poz. 164
 7. Piotr Bora, Jerzy Gawinecki, Analiza bezpieczeństwa implementacji sprzętowych blokowych algorytmów szyfrowania informacji, Biul. WAT, Nr 4, str. 101-116, 2008, poz. 164
 8. Krzysztof Mańk, Wyznaczenie dokładnych wartości parametrów dla testu Maurer’a, Biul. WAT, Nr 4, str. 117-149, 2008, poz. 164
 9. Tomasz Kijko, Symetryczne względem cyklicznego przesunięcia argumentów funkcje boolowskie o nieparzystej liczbie zmiennych, Biul. WAT, Nr 4, str. 151-166, 2008, poz. 164
 10. Józef Rafa, Fizyczne implikacje matematycznego opisu efektu Dopplera, Biul. WAT, Nr 4, str. 85-93, 2008, poz. 164
 11. Józef Kołakowski, On some elliptic operator of order one, Biul. WAT, Nr 4, str. 95-99, 2008, poz. 164
 12. A. Kubica, W. Zajączkowski, Parabolic system in weighted Sobolev space, Applicationes Mathematicae, 34 (2007), 169-191, poz. 101
 13. A. Kubica, W. Zajączkowski, A priori estimates in weighted spaces for solutions of the Poisson and heat equations, Applicationes Mathematicae, 34 (2007), 431-444 , poz. 101
 14. A. Kubica, Dirchlet problem in the weighted spaces on a dihedral domain, Banach Center Publications, 86 (2008). poz. 142

III) Autorstwo monografii w języku angielskim lub podstawowym dla danej dziedziny

 1. Jerzy Gawinecki, Agnieszka Gawinecka, Lucjan Kowalski, Małgorzata Łukasik, Wojciech Matuszewski, Jerzy Ploch, Ekonometria w zadaniach, Wyd. WSHiP, 2008, 409 stron
 2. W. Domański, A.N. Norris, Nonlinear evolution equations for degenerate transverse waves in anisotropic elastic solids, in. NonlinearAcoustics – Fundamentals and Applications, eds. B. O. Enflo, C. M. Hedberg, L. Kari, American Institute of Physics, Melville, New York, 2008, pp. 259-264

IV) Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim lub innym nie niż angielski i niepodstawowym dal danej dziedziny

 1. J. Gawinecki, Z. Zieliński, K. Liderman, J. Chudzikiewicz, Z. Suski, A. Patkowski, rozdział 1.2. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych SZ RP, Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Mierczyka pt. Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, Warszawa 2008, wyd. WAT, str. 62-75;
 2. J. Gawinecki, rozdział 1.8. Nowe trendy, kierunki badań i innowacji w kryptografii i kryptoanalizie na świecie i w Polsce, Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Mierczyka pt. Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, Warszawa 2008, wyd. WAT, str. 141-152;
 3. E. Łakoma, Edukacja medialna a edukacja matematyczna społeczeństwa wiedzy, w: Juszczyk S., Musioł M., Watoła A. (red.), Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej, kulturowej, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 272-277, ISBN 978-83-61061-24-3;
 4. E. Łakoma, Diagnozowanie rozumienia pojęć probabilistycznych w procesie kształtowania myślenia niedeterministycznego, w: Wenta K., Perzycka E. (red.), Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych, Wyd. CDiDN, Szczecin 2007, s. 297-305, ISBN: 978-83-89882-81-3.
 5. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT): Przejścia Fréedericksza i ich rola w wyznaczaniu stałych materiałowych ciekłych kryształów; rozdział w monografii Metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych, redakcja J. Chruściel, A. Szytuła, W. Zając, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce (2008), 241-271

V) Publikacje konferencji międzynarodowych

 1. Jerzy Gawinecki, Józef Rafa, Physical aspects of mathematical description of the Doppler effect, 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Zurich, 15-21.07.2007r., Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics (PAMM), Vol. 7 Issue 1, pp. 4070005-4070006, Copyright © 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
 2. Jerzy Gawinecki, Jarosław Łazuka, Józef Rafa, Mathematical and physical aspect of the solution of the Cauchy problem to the system of equation describing nonlocal model of propagation of heat with finite speed, 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Zurich, 15-21.07.2007r., Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics (PAMM), Vol. 7 Issue 1, pp. 4070043-4070044, Copyright © 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
 3. J. Rafa, M. Graczyk (Inst. Badawczy Dróg i Mostów), The selected problems of multi-layer parements modeling in design and diagnostic, IVth Euroasphalt Eurobitume Congrees, 2008, Kopenhaga, Dania 21-23.05.2008, str. 485--494
 4. Adam Kawalec (Instytut Radioelektroniki WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Bronisław Wajszczyk (Instytut Radioelektroniki WAT): Least-squares algorithm for determining emitter position from passive radar bearings; 9th International Radar Symposium IRS 2008, Microwave and Radar Week 2008, Poland, Wrocław, May 21-23, 2008, 4 pages in Conference Proceedings (presented as poster).
 5. Irena Pawłow, referat, “Global existence and long-time behaviour of Cahn-Hilliard system coupled with viscoelasticity”, 7th AIMS International Conference – Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, University of Texas, Arlington, USA, 18-21,05,2008, Abstarct p.123
 6. Irena Pawłow, referat “Global existence for a quasilinear system in thermoviscoelasticity with strain gradient energy”, 7th AIMS International Conference – Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, University of Texas, Arlington, USA, 18-21,05,2008, Abstarct p.173
 7. Marek Andrzej Kojdecki, Javier Alarcón (Departament de Química Inorganica, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), Esther Ruiz de Sola (Departament de Química Inorganica, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), Francisco Javier Serrano (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), José María Amigó (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain): Microstructural evolution and formation of titania-doped mullites from heated single-phase gels; 11th European Powder Diffraction Conference, 19-22 September 2008, Warszawa, Poland, Book of Abstracts, p. 68 (poster 04-04).
 8. Marek Andrzej Kojdecki, Witold Mielcarek (Instytut Elektrotechniki Oddział Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 50-950 Wrocław), Krystyna Prociów (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Joanna Warycha (Instytut Elektrotechniki, Wrocław): Comparison of two standards for powder X-ray diffraction; 11th European Powder Diffraction Conference, 19-22 September 2008, Warszawa, Poland, Book of Abstracts, p. 71 (poster 04-09). 1 = 0,25 pkt.
 9. Guillermo Cozzi (Servicio Geológico Minero Argentino, Av. Julio Argentino Roca 651 P.B. (C1067ABB) Capital Federal, Buenos Aires, Argentina), Joaquín Bastida (Departamento de Geologia, Universidad de Valencia. 46100 Burjasot, Valencia, Spain), Ángel Álvarez Larena (Universidad Autónoma de Barcelona, Servicio de Difracción de Rayos X, Facultad Ciencias, 08071-Bellaterra, Cerdanyola del Valles, Barcelona, Spain), Marek Andrzej Kojdecki, Pablo Pardo (Instituto de Ciencia de Materiales. Universidad de Valencia. 46980 Paterna, Valencia, Spain): Crystallite size of kaolinites as indicator of different geochemical types of bauxite in Maestrazgo area (NE Spain); 11th European Powder Diffraction Conference, 19-22 September 2008, Warszawa, Poland, Book of Abstracts, p. 70 (poster 04-07). .
 10. Ángel Sanz (Departamento de Geologia, Universidad de Valencia. 46100 Burjasot, Valencia, Spain), Joaquín Bastida (Departamento de Geologia, Universidad de Valencia. 46100 Burjasot, Valencia, Spain), Marek Andrzej Kojdecki, Ángel Caballero (Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, Universidad Autónoma de Madrid, Spain), Francisco Javier Serrano (Departamento de Geologia, Universidad de Valencia. 46100 Burjasot, Valencia, Spain): Evolution of size and shape of mullite crystallites in triaxial porcelains; 11th European Powder Diffraction Conference, 19-22 September 2008, Warszawa, Poland, Book of Abstracts, p. 68 (poster 04-03).
 11. Marek Andrzej Kojdecki, Esther Ruiz de Sola (Departament de Química Inorganica, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), Javier Alarcón (Departament de Química Inorganica, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), Francisco Javier Serrano (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), María Mercedes Reventós (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain), José María Amigó (Departament de Geologia, Universitat de Valencia, 46100 Burjassot, Spain): Análisis microestructural por difracción de rayos X de soluciones sólidas de circonas monoclínicas dopadas de vanadio; (comunicación oral, resúmen publicado en Programa científico y resúmenes de las comunicaciones). XIX Simposio del Grupo Especializado de Cristalografía y Crecimiento Cristalino, Torremolinos (Málaga), Espana, 11-13 junio 2008,
 12. Jerzy Kędzierski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Marek Andrzej Kojdecki, Zbigniew Raszewski (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jolanta Rutkowska (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Jerzy Zieliński (Instytut Fizyki Technicznej WAT), Emilia Miszczyk (Instytut Fizyki, Politechnika Radomska): Experimental study of anchoring characteristics and splay-bend surface-like elasticity of nematics with using non-twisted cells; 22nd International Liquid Crystal Conference, June 29 -July 4, 2008, Jeju, Korea, Abstracts, p. 359 (poster 2-SUR-28).
 13. Włodzimierz Domański, Plane waves in nonlinear anisotropic elasticity, XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics ICTAM 2008, Adelaide (Australia), cały na CD.

VI) Publikacje konferencji krajowych

 1. Witold Mielcarek (Instytut Elektrotechniki Oddział Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 50-950 Wrocław), Krystyna Prociów (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Joanna Warycha (Instytut Elektrotechniki, Wrocław), Marek Andrzej Kojdecki: Crystalline microstructure of zinc oxide varistor body after ß›? Bi2O3 transformation;, Referat w całości w materiałach konferencji na str. 239-240 (plakat B56), 50 Konwersatorium Krystalograficzne, 26-28 czerwca 2008, Wrocław.
 2. Jerzy Gawinecki, Jaroslaw Łazuka, Operator termosprężystości materiałów nieprostych, jego własności i zastosowania, materiały konferencyjne str. 41, 37 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Zastosowań Matematyki, Zakopane 9-16.09.2008,
 3. Marian Brzeziński, Jarosław Łazuka, Michał Misztal, Agnieszka Gawinecka, Analiza jakościowa modelu logistycznego przedsiębiorstwa, materiały konferencyjne str. 16, 37 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Zastosowań Matematyki, Zakopane 9-16.09.2008 .
 4. Wojciech Zajączkowski, Istnienie regularnych rozwiązań dla równań Naviera-Stokesa, materiały konferencyjne str. 86, 37 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Zastosowań Matematyki, Zakopane 9-16.09.2008
 5. Irena Pawłow, Nieliniowe zagadnienia termosprężystości opisujące materiały z pamięcią kształtu, materiały konferencyjne str. 57, 37 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Zastosowań Matematyki, Zakopane 9-16.09.2008
 6. Krzysztof Mańk, Testy losowości wykorzystujące statystykę ch-kwadrat, materiały konferencyjne str. 45, 37 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Zastosowań Matematyki, Zakopane 9-16.09.2008
 7. Piotr Bora, Tomasz Kijko, Wspomaganie obliczeń dla systemów klucza publicznego opartych o teorię krzywych hipereliptycznych, materiały konferencyjne str. 6, 37 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Zastosowań Matematyki, Zakopane 9-16.09.2008
 8. Jerzy Gawinecki, Michał Misztal, Nowe trendy i kierunki badań w kryptografii i kryptoanalizie na świecie i w Polsce, materiały konferencyjne str. 49, 37 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Zastosowań Matematyki, Zakopane 9-16.09.2008
 9. I. Pawłow, Global existence for a quasilinear system in thermoviscoelasticity with strain energy, konferencja: Parabolic and Navier-Stokes Equations,Bedlewo, 31.08.-6.09.2008, materially kon. str.22
 10. Florian Mendel, Norbert Pramstaller, Christian Rechberger (Institute for Applied Information Processing and Communications (IAIK), Graz University of Technology (Austria), Marcin Kontak, Janusz Szmidt, Collisions for the GOST Hash Function, Military Communications and Information Systems Conference, Kraków 23-24.09.2008, materiały konf. str. 16

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.