prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki

Prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki

gawineckiStudia magisterskie ukończył w 1977r. w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku fizyka techniczna Stopień naukowy doktora nauk matematycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1982); stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w Politechnice Warszawskiej w Instytucie Matematyki (1991); profesor nadzwyczajny Wojskowej Akademii Technicznej (1996). 16.11.2004r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

W 1977r. rozpoczął pracę WAT zajmując kolejno stanowiska od asystenta do profesora zespołu pracowników naukowo-dydaktycznch. W latach 1992-1994 pełnił obowiązki Szefa Katedry Matematyki Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT, 1994-2002 był Szefem Instytutu Matematyki i Badań Operacyjnych Wydziału Cybernetyki WAT, w latach 2003-2012 r. był dyrektorem Instytutu Matematyki i Kryptologii. Dziekan Wydziału Cybernetyki WAT w latach 2012-2016.

Prowadzi na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym wykłady i ćwiczenia z matematyki na II, IV roku studiów oraz wykłady z kryptologii przekraczając normę dydaktyczną obowiązującą na zajmowanym stanowisku. Opracował 7 podręczników z matematyki dla studentów WAT i innych wyższych uczelni. Jestem twórcą i koordynatorem nowej unikalnej w skali kraju specjalności „Kryptologia” w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki. Do chwili obecnej prace inżynierskie i magisterskiej z kryptologii obroniły 146 studentów. Przewodniczył zespołowi, który opracował nowe programy studiów z matematyki w WAT na lata 1998-2003, programy dydaktyczne z przedmiotów kryptologicznych na specjalności kryptologia Wydziału Cybernetyki WAT oraz nowe zestawy testów na egzaminy wstępne do WAT. Był organizatorem odpłatnych kursów przygotowawczych z matematyki i fizyki dla kandydatów do WAT i innych uczelni technicznych. Był promotorem 5 rozpraw doktorskich.

Jest współautorem monografii nt. „Zastosowania ciał skończonych i krzywych eliptycznych w kryptografii”. Opublikował (głównie w języku angielskim) ok. 140 prac naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w materiałach konferencyjnych. Doprowadził do wydania 10 wydań Biuletynu WAT poświęconym matematyce i badaniom operacyjnym (6) oraz kryptologii (4) zawierających ok. 70 prac naukowych w języku angielskim pracowników Instytutu.

Uczestniczył w ponad 100 krajowych i międzynarodowych konferencjach w Czechach, Japonii, Holandii, Szwecji, Izraelu, Francji, Niemczech, USA. Był przewodniczącym sekcji na 3 międzynarodowych konferencjach oraz członkiem Komitetu Organizacyjnego i Programowego na kilkunastu konferencjach naukowych. W uznaniu zasług zespołu kryptologów którym kieruje i własnych osiągnięć naukowych Zarząd International Association for Cryptologic Research powierzył mu jako General Chair organizację największej na świecie (ok. 600 uczestników) międzynarodowej konferencji kryptologicznej EUROCRYPT 2003, która odbędzie się w Warszawie w dniach 4-8.05.2003 roku.

Wygłosił cykl wykładów nt. metod badania rozwiązalności zagadnień granicznych w nieliniowej teorii sprężystości, termosprężystości i termodyfuzji oraz kryptoanalizy wybranych algorytmów kryptograficznych jako „visiting professor” podczas 36 zagranicznych wizyt: w Uniwersytecie w Innsbrucku; w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadt (Niemcy); na Uniwersytecie w Bonn; w Japonii na uniwersytetach w: Tokio, Fukuoka, Tsukuba, Kaio, Josai, Tsukuba, Washeda; w Technion-Isreal Institute of Technology w Hajfie, Instytucie Matematyki i Zastosowań Obliczeń Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. Współpracuje aktywnie z zespołami matematyków z Instytutu Matematycznego PAN, Instytutu Matematyki Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego zajmującymi się badaniem równań różniczkowych cząstkowych i zastosowaniem metod matematycznych w kryptologii. Współpracuje z profesorami z Izraela (prof. E. Biham, prof. A. Solan, prof. Phinas Bar Yoseph), z Niemiec ( prof. K. Marti), z Austrii (prof. R. Wagnerem i prof. W. Ortnerem), z Japonii (prof. Gen Nakamura, prof. Y. Shibata).

Uczestniczy w realizacji projektu European Network of Excellence in Cryptology ECRYPT w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, 2004-2008. Prace skupiają się w dwóch głównych laboratoriach (Virtual Labs) ww. projektu: SVTL – Laboratorium Algorytmów Symetrycznych i AZTEC – Laboratorium Algorytmów Asymetrycznych (klucza publicznego).

Od 1988 roku kierował podtematem w problemie badawczym CPBP 01 „Metody matematyczne”, 5 grantami i ok. 20 pracami naukowo-badawczymi własnymi z zakresu matematyki i kryptologii oraz pracami badawczej dla potrzeb dydaktyki. Kieruje pracą naukowo-badawczą w ramach działalności statutowej nt. Zastosowania metod matematycznych w kryptologii, informatyce i fizyce. Od 2008 jest kierownikiem 5 projektów rozwojowych finansowanych przez MNiSZW i realizowanych w ramach konsorcjum nauki i przemysłu WAT oraz firmami: WASKO, KENBIT, TRANSBIT, ENTE. Bierze udział w Strategicznym Programie Badan Naukowych i Prac Rozwojowych.

Jest twórcą „Narodowego Szyfratora”, który jest rezultatem projektu rozwojowego Nr 0R00003106, za który prof. J. Gawinecki został nagrodzony:

 • Główną nagrodę GRAND PRIX, dyplomem i medalem na IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji w 2010 roku. J. Gawinecki, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze (za Narodowy Szyfrator) na 18 Giełdzie Wynalazków, Warszawa 7.03.2011r.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze (za Narodowy Szyfrator) na 18 Giełdzie Wynalazków, Warszawa 7.03.2011r.
 • Złoty medal i dyplom za Szyfrator Narodowy, na targach INTARG, Katowice 15-17.04.2011
 • Złoty medal za Szyfrator Narodowy, na 110 Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS-LEPINE, 27.04. – 8.05. 2011 Paryż

Zrealizował inwestycję budowlaną i dwie aparaturowe finansowane przez KBN, w wyniku których powstało unikalne Laboratorium Badawcze Kryptologii. Od 2004 roku został kierownikiem Centrum Doskonałości Kryptologii zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 1977); Gesellschaft für Angewande Mathematik und Mechanik - GAMM (od 1991); International Association for Cryptologic Research - IACR (od 1997), Rady Centrum Zastosowań Matematyki przy IM PAN (od 2003), The Mathematical Association of America - MAA (2006), Information and Communications Security (ICS) Advisory Panel, NATO (2008-2011), Recenzent Zenterblat für Mathematik, Recenzent Mathematical Reviews (od 2003), Editor Elsevier Editorial Journal of Sound and Vibration (od 2008). Independent Scientific Expert Group (ISEG) NATO -2011

Posiada IV stopień znajomości języka angielskiego (dyplom tłumacza wojskowego), biegły z języka rosyjskiego.

Za działalność naukową i dydaktyczną został wyróżniony nagrodą państwową PAN im. M. Smoluchowskiego (1975 - w dziedzinie fizyki), nagrodą Ministra Obrony Narodowej (2009 - za osiągnięcia w zakresie kryptologii), 5 nagrodami rektorskimi oraz licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu kwestii istnienia, jednoznaczności, regularności i własności rozwiązań równań różniczkowych cząstkowych. W szczególności zajmuje się równaniami fizyki matematycznej opisującymi modele mechaniki continuum takimi jak: równania teorii sprężystości, termosprężystości klasycznej i hiperbolicznej, termodyfuzji ciał stałych oraz termolepkosprężystości. W ostatnich latach rozszerzył swoje zainteresowania o zastosowanie ciał skończonych oraz krzywych eliptycznych i hipereliptycznych w kryptologii.

A oto szczegółowa lista kierunków jego badań:

 1. Konstrukcja rozwiązań podstawowych i macierzy rozwiązań podstawowych dla wybranych równań różniczkowych cząstkowych i ich układów opisujących modele mechaniki continiuum.
 2. Badanie istnienia, jednoznaczności i regularności rozwiązań zagadnień brzegowo-początkowych dla równań termosprężystości klasycznej i uogólnionej, termodyfuzji ciał stałych oraz mikropolarnej teorii sprężystości, termosprężystości i termodyfuzji dla ośrodków anizotropowych i niejednorodnych.
 3. Badanie kwestii istnienia i jednoznaczności globalnych w czasie rozwiązań zagadnień początkowych w przestrzeni dla nieliniowych hiperbolicznych układów równań opisujących nieproste materiały termosprężyste charakteryzujące się skończoną prędkością rozchodzenia się ciepła.
 4. Lokalne istnienie i jednoznaczność rozwiązań zagadnień początkowych i brzegowo-początkowych dla nieliniowych hiperbolicznych układów równań różniczkowych cząstkowych opisujących ośrodki sprężyste, nieproste materiały termosprężyste oraz ośrodki mikropolarne i nieliniowych hiperboliczno-parabolicznych układów równań różniczkowych cząstkowych opisujących proces termodyfuzji w ciałach stałych oraz w ośrodkach mikropolarnych.
 5. Istnienie i jednoznaczność rozwiązań zagadnień brzegowo-początkowych z kontrolą dla temperatury oraz dla stochastycznych równań ciepła i termosprężystości.
 6. Badanie eksplozji rozwiązań (zjawiska typu blow-up) zagadnień początkowych dla nieliniowego układu równań hipersprężystości.
 7. Zbadanie globalnego istnienia w czasie (i jednoznaczności) rozwiązań zagadnień brzegowo-początkowych przy dużych danych dla nieliniowych równań termolepkosprężystości w przypadku symetrii sferycznej.
 8. Zastosowanie ciał skończonych i krzywych eliptycznych oraz hipereliptycznych w kryptologii.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.